Dzień 1

14 czerwca 2023 (środa)

Rejestracja uczestników

14:00-16:00

Otwarcie Forum

16:00-16:15

Ustalanie miejsca świadczenia pracy zdalnej i czasu jej świadczenia

(wiele miejsc pracy i ich zmienność; planowanie i rozliczanie czasu pracy zdalnej z uwzględnieniem kontrolowania i monitorowania czasu pracy; problematyka pracy ponadnormatywnej i ustalenia rozmiaru obowiązków adekwatnego do pracy zdalnej)
16:15-17.00

Regulamin organizacji pracy zdalnej

(znaczenie regulaminu/porozumienia o pracy zdalnej; wzajemne relacje między porozumieniem a regulaminem pracy i wynagradzania; tryb wprowadzenia regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie pracy zdalnej)
17:00-17.45

Przykładowa treść porozumienia/regulaminu pracy zdalnej z podziałem na zagadnienia fakultatywne i obligatoryjne

(elementy organizacji czasu pracy; rekompensowanie kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z pracą zdalną; wypracowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy)
17.45-18:45

Kolacja

20:00

Dzień 2

15 czerwca 2023 (czwartek)

Śniadanie

7:30-9:00

Sygnaliści według najnowszych założeń ustawowych

(jakie obowiązki zostały nałożone na pracodawcę; jaką rolę przypisuje się Państwowej Inspekcji Pracy, a jaką innym urzędom i organom)
9:00-9.45

Nowa rozbudowana informacja o warunkach zatrudnienia stanowiąca przejaw informacji o przejrzystych i jasnych warunkach zatrudnienia

(w jaki sposób prawidłowo przekazać informację; jak powinny wyglądać formularze przekazywane pracownikom i co powinna zawierać informacja, aby spełniała wymóg przejrzystości i jasności)
9:45-10.30

Samochód służbowy jako środek komunikacji w ramach realizacji obowiązków służbowych

(przygotowanie pracownika do korzystania z samochodu służbowego; rozliczanie pracownika z przejazdów; rozliczenie kosztów)
10:30-12.00

Przerwa kawowa

12:00-12:30

Zmiany w umowach o pracę na okres próbny i na czas określony

(przedłużanie umów o pracę na okres próbny i przyczyny ich wydłużania; nowy sposób limitowania długości zawartej umowy o pracę na okres próbny; konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony )
12:30-13.15

Badanie trzeźwości pracowników i obecności narkotyków w organizmie

(jak pracodawca ma prawidłowo wprowadzić taką możliwość w zakładzie pracy; jakie zapisy powinien umieścić w aktach prawa wewnątrzzakładowego)
13:15-14.15

Przerwa obiadowa

14:15-15:15

Nowe przepisy o szkoleniach

(zasady zaliczalności do czasu pracy; kwalifikowalność poszczególnych szkoleń jako obowiązków pracowniczych; obowiązek wypłaty wynagrodzenia lub oddania czasu wolnego za czas udziału w szkoleniu)
15:15-16.00

Świadczenia socjalne dla pracowników w kontekście kształtowania wewnątrzzakładowego prawa pracy

(jak należy definiować działalność socjalną; jak ustalać kryteria socjalne; kim są osoby uprawnione do świadczeń socjalnych)
16:00-16.45

Instytucja dodatków zadaniowych i specjalnych w służbie cywilnej i samorządzie

(prawne przesłanki przyznawania dodatków zadaniowych i specjalnych; kształtowanie ich w praktyce wynagradzania pracowników )
16:45-17.30

Urlop opiekuńczy jako nowe rozwiązanie wzmacniające work-life balance w polskim prawie pracy

(dyrektywa work-life balance; komu przysługuje urlop opiekuńczy; wymiar urlopu opiekuńczego; wyjątki od stosowania nowych przepisów)
17:30-18.15

Kolacja

19:30

Dzień 3

16 czerwca 2023 (piątek)

Śniadanie

7:30-9:00

Zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej jako szczególne uprawnienie pracownika

(kompleksowość przesłanek zastosowania tego uprawnienia; sytuacje, w których pracownik jest uprawniony do skorzystania z tego rozwiązania)
9:00-9.45

Zatrudnianie cudzoziemców w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy

(legalizowanie zatrudnienia cudzoziemców; wymóg uzyskania pozwolenia na pracę i przypadki zwalniające z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę)
9:45-10.30

Zatrudnianie obywateli Ukrainy z perspektywy obowiązujących przepisów prawa pracy

(zasadnicze wymagania w przypadku zatrudniania pracowników posiadających obywatelstwo Ukrainy; znaczenie liberalizacji cudzoziemców dla wymogów legalnego powierzenia pracy; pozostałe obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika – obywatela Ukrainy)
10.30-11.15

Zakończenie Forum

11:15

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie do 9 czerwca!

71 797 48 35