HARMONOGRAM

Temat przewodni: Zmiany w prawie pracy z uwzględnieniem ustaw antykryzysowych.

Dzień I – 16 lipca (czwartek)

Rozpoczęcie I dnia FORUM

9.20-9.30

Monitoring w miejscu pracy – korzyści a ochrona danych osobowych

(jakie interesujące dla pracodawcy dane mogą zostać pozyskane dzięki monitoringowi i czy będą legalne; zagrożenia jakie mogą wiązać się z wprowadzeniem monitoringu; kiedy kontrola pracowników może stać się nadmierna i nielegalna; obowiązek informacyjny)

9.30-10.15

Dyscyplinowanie pracowników jako zadanie i uprawnienie pracodawcy

(po co dyscyplinować pracowników; jakie są jej formy: kary porządkowe, dyscyplinarne, notatki służbowe, ograniczanie premii, nagród, awansów)

10.15-11.00

Porozumienie obniżające wymiar czasu pracy oraz wprowadzające przestój ekonomiczny

(przedmiot porozumienia; czas trwania porozumienia; sposoby formułowania treści porozumienia w zakresie płynnego zmniejszania wynagrodzenia, czasu pracy oraz poszczególnych składników)

11.00-11.45

Wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę na podstawie ustawy antykryzysowej oraz Kodeksu pracy

(podobieństwa i różnice; zakres przedmiotowy zmian; jakie składniki podlegają wyłączeniu spod możliwych modyfikacji; ograniczenia podmiotowe)

11.45-12.30

12.30-13.00 Przerwa

Nietypowe miejsca świadczenia pracy

(zagadnienie pracowników mobilnych, telepraca, home office, kierowcy; podstawy prawne ich stosowania; pozytywne i negatywne skutki stosowania takich rozwiązań w praktyce; problematyka ewidencji czasu pracy i wypadków)

13.00-13.45

Kwalifikacja zdarzeń czasu pracy

(jakie nietypowe sytuacje należy zaliczać do czasu pracy i na jakiej podstawie; kto jest uprawniony do oceny takich zdarzeń; jak należy dokumentować poszczególne fakty)

13.45-14.30

Dzień II – 17 lipca (piątek)

Rozpoczęcie II dnia FORUM

9.20-9.30

Aspekty praktyczne wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w samorządach

9.30-10.15

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej w praktyce

(doświadczenia wynikające z dotychczasowego stosowania przepisów o dokumentacji pracowniczej; jakie przypadki postępowania są prawidłowe a jakie nie; w jaki sposób należy postępować gromadząc dokumentację pracowniczą w formie papierowej lub elektronicznej)

10.15-11.00

Koncepcja ograniczenia kosztów wynagrodzeń osobowych w administracji publicznej – redukcja wynagrodzeń

(modyfikacje warunków wynagradzania – dostępne możliwości i prawne ograniczenia w tym obszarze; rodzaje składników objętych możliwością zmian w zakresie wynagradzania za pracę)

11.00-11.45

Koncepcja ograniczenia kosztów wynagrodzeń w administracji publicznej – redukcja zatrudnienia

(kryteria doboru pracowników, kształtowanie zasad redukcji zatrudnienia w jednostce, grupy wyłączone z procesów redukcji zatrudnienia)

11.45-12.30

12.30-13.00 Przerwa

Uzasadnienie przekazywania pracownikom zakresów obowiązków

13.00-13.45

Pracownicze plany kapitałowe

(wnioski z wdrażania PPK przez pracodawców w świetle dotychczasowych doświadczeń; aspekt świadomości pracowników jako członków PPK i wynikających stąd zagrożeń oraz korzyści)

13.45-14.30

Praca zdalna – dostępne rozwiązania i wnioski z doświadczeń

(jak organizować pracę zdalną, jak kontrolować wykonywanie pracy i efekty pracy, pozostawanie w gotowości do pracy a praca zdalna, zlecanie i odwoływanie pracy zdalnej)

14.30-15.15

PRELEGENCI