Dzień 1

12 czerwca 2024 (środa)

Rejestracja uczestników

14:00-16:00

Otwarcie Forum

16:00-16:15

Najczęstsze nieprawidłowości dotyczące gospodarowania środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

• stosowanie kryteriów innych niż materialno-bytowe
• finansowanie wynagrodzeń i nagród ze środków zfśs
• pozbawianie prawa do środków z funduszu emerytów i rencistów

16:15-17.00

Obowiązki informacyjne związku zawodowego wobec pracodawcy

• brak informacji o liczebności organizacji związkowej i konsekwencje dla związku zawodowego
• terminy uzgodnieniowe i konsultacyjne przy rozwiązaniu umowy o pracę i wprowadzeniu zmian aktów prawa wewnątrzzakładowego

17:00-17.45

Urlop wypoczynkowy pracownika po długotrwałej nieobecności spowodowanej chorobą

• pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni lub dłużej niż 182 dni
• możliwość udzielenia urlopu wypoczynkowego

17.45-18:30

Kolacja

20:00

Dzień 2

13 czerwca 2024 (czwartek)

Śniadanie

7:30-9:00

Nowe obowiązki pracodawcy związane ze stanowiskami pracy wyposażonymi w monitory ekranowe

• stanowisko pracy wg znowelizowanego rozporządzenia w sprawie monitorów ekranowych obowiązującego od 17 listopada 2023 r.
• obowiązek zapewnienia okularów oraz szkieł kontaktowych
• obowiązki pracodawcy wobec pracowników pracujących zdalnie

9:00-9.45

Najczęściej popełnianie błędy dot. wdrożenia przepisów o pracy zdalnej

• stosowanie przepisów tzw. ustawy covidowej
• błędy związane z oceną ryzyka zawodowego
• udzielanie odpowiedzi negatywnej przez pracodawcę na wniosek o pracę zdalną pracowników posiadających „miękkie roszczenie”

9:45-10.30

Problemy praktyczne dot. zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej

• dyrektywa work-life balance
• komu przysługuje urlop opiekuńczy
• wymiar urlopu opiekuńczego
• wyjątki od stosowania nowych przepisów

10:30-11.15

Stosowanie okresów rozliczeniowych na podstawie znowelizowanej ustawy o służbie cywilnej

• prawidłowe planowanie czasu pracy w sc
• rozliczanie czasu pracy w sc

11:15-12.00

Przerwa kawowa

12:00-12:30

Uelastycznienie czasu pracy w administracji publicznej

• nowe systemy czasu pracy w sc: zadaniowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy, weekendowy system czasu pracy
• prawidłowe stosowanie nowych systemów czasu pracy w sc

12:30-13.15

Zasady rozliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

• zasady dotyczące prawidłowej rekompensaty wynagrodzeniem pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w porze nocnej: kiedy i w jakim terminie
• ustalenie wysokości rekompensaty

13:15-14.00

Przerwa obiadowa

14:00-15:00

Zarządzenie dyrektora generalnego w sprawie czasu pracy i organizacji urzędów

• co powinno zawierać zarządzenie
• czy konieczna jest zmiana regulaminu pracy
• procedura wprowadzenia zmian dotyczących czasu pracy w urzędzie

15:00-15.45

Wynagrodzenie minimalne w administracji publicznej i samorządowej

• ustalanie wysokości wynagrodzenia urzędników w umowach o pracę i aneksach
• naliczanie i wypłata wynagrodzenia za pracę w praktyce
• kiedy naliczać i wypłacać dodatki wyrównawcze

15:45-16.30

Zabezpieczenie roszczeń ze stosunku pracy

• kto może wnosić o wydanie postanowienia dotyczącego zabezpieczenia roszczenia pracowniczego przez sąd
• przedmiot roszczenia pracowniczego
• jak uzasadnić wniosek o zabezpieczenie

16:30-17.15

Praktyczne problemy związane z odwołaniem oraz rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony i nieokreślony

• jak prawidłowo wskazać przyczynę w wypowiedzeniu, forma odwołania
• termin odwołania
• odwołanie a usprawiedliwiona nieobecność pracownika

17:15-18:00

Kolacja

19:30

Dzień 3

14 czerwca 2024 (piątek)

Śniadanie

7:30-9:00

Procedury wewnątrzzakładowe dotyczące mobbingu i dyskryminacji

• praktyczne problemy z funkcjonowaniem w podmiotach wewnątrzzakładowych procedur mobbingowych oraz dyskryminacyjnych
• co powinno znajdować się w procedurze

9:00-9.45

Najnowszy projekt ustawy o sygnalistach

• rola Rzecznika Prawo Obywatelskich
• co oznacza bezpośrednie implementowanie przepisów dyrektywy WE dotyczącej sygnalistów zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z 12 lipca 2023 r. (IV P 171/22)
• obowiązki pracodawców zgodnie z projektem ustawy z 8 stycznia 2024 r

9:45-10.30

Zatrudnianie cudzoziemców w administracji

• legalizowanie zatrudnienia cudzoziemców
• wymóg uzyskania pozwolenia na pracę i przypadki zwalniające z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę
• sytuacje, w których można zatrudnić cudzoziemca w administracji publicznej
• zgłoszenie obywatela Ukrainy do PUP
• procedura zatrudniania cudzoziemców w jst
• kto może ubiegać się o zatrudnienie w jst
• pozwolenie na pracę – czy zawsze jest konieczne

10.30-12.00

Zakończenie Forum

12.00

Wśród prelegentów

Zgłoś się w najniższej cenie do 22 maja!

71 797 48 35