HARMONOGRAM

Dzień I – 20 maja (poniedziałek)
14.00 – 16.00 Rejestracja uczestników

Otwarcie FORUM

16.00 – 16.15

Wyjścia prywatne w czasie pracy – kwestie formalne i zabezpieczenie pracodawcy na wypadek kontroli lub wypadku pracownika, rozliczanie, zasady odpracowania a godziny nadliczbowe, postępowanie w przypadku wybranych grup pracowników – kobiet w ciąży i osób niepełnosprawnych

16.15 – 17.00

System czasu pracy a wynagradzanie – terminy wypłacania wynagrodzenia a rozliczenie pracy nadliczbowej, rozliczenie czasu wolnego jako forma rekompensaty za pracę ponadnormatywną

17.00 – 17.45
17.45 – 18.00 Przerwa

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych - zakres osób uprawnionych do zrzeszania się w związkach po noweli, uprawnienia konsultacyjne, opiniodawcze i uzgodnieniowe związków zawodowych po zmianach

18.00 – 18.45
od godz. 20.00 Kolacja
Dzień II – 21 maja (wtorek)
7.30 – 9.00 Śniadanie

Akta osobowe - doświadczenia po pierwszym półroczu stosowania nowego rozporządzenia, rzeczywisty zakres dokumentów gromadzonych w części B, jakie dokumenty gromadzimy w części D, dokumentacja związana z rozliczeniem czasu prac

9.00 – 9.45

Realizacja procedur w zakresie zjawisk negatywnych – czy należy rozpatrywać zgłoszenia anonimowe, jak prowadzić postępowanie wyjaśniające, nakładanie sankcji na mobbera

9.45 – 10.30

Raporty imienne dla osób ubezpieczonych – jako warunek elektronizacji akt osobowych (dla jakich grup pracowników)

10.30 – 11.15
11.15 – 11.45 Przerwa

Działania PIP wobec świadczeń alimentacyjnych - kontrola legalności zatrudnienia skazanego uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, aspekt postępowania wykroczeniowego w kontekście egzekucji świadczeń alimentacyjnych

11.45 – 12.30

Podróż służbowa a miejsce pracy – jak wskazywać miejsce pracy w umowie o pracę, kiedy pracownik odbywa podróż służbową poza stałym miejscem pracy lub poza siedzibą pracodawcy, znaczenie atypowych podróży służbowych

12.30 – 13.15

Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych – jak uchronić się przed ryzykiem oskładkowania świadczeń wypłacanych, zadania komisji socjalnej, dyskryminacja w przyznawaniu świadczeń socjalnych

13.15 – 14.00
14.00 – 15.30 Przerwa obiadowa

Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawców - procedura, uprawnienia, obowiązki, zasady postępowania, wymogi formalne, zasady weryfikacji prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich

15.30 – 16.15

Nowe zasady potrąceń z wynagrodzenia za pracę zleceniobiorców – jaka ochrona przed potrąceniami przysługuje zleceniobiorcom, uprawnienia komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne

16.15 – 17.00

Zmiany warunków zatrudnienia w stosunku pracy i pragmatykach pracowniczych – zmiana treści stosunku pracy i jej możliwe przekształcenia

17.00 – 17.45
od godz. 19.00 Kolacja
Dzień III – 22 maja (środa)
07.30 – 09.00 Śniadanie

Podróż służbowa a miejsce pracy - jak wskazywać miejsce pracy w umowie o pracę, kiedy pracownik odbywa podróż służbową poza stałym miejscem pracy lub poza siedzibą pracodawcy, znaczenie atypowych podróży służbowych

09.00 – 9.45

Rodo w nietypowych sytuacjach pracowniczych – postępowania lobbingowe, postępowanie z danymi po rekrutacji, zapisy w umowach o zastępstwo

09.45 – 10.30

Rodo w procesie przyznawania świadczeń socjalnych – przetwarzanie danych pracowników oraz innych osób uprawnionych, tj. członków rodzin w zakresie dochodowym, rodzinnym, materialnym, życiowym i zdrowotnym - dane wrażliwe

10.30 – 11.15

PRELEGENCI

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji

Forum Kadr i Płac w Administracji w przyszłym roku!

ZGŁOSZENIA

Kornelia Paja

Koordynator ds. Zgłoszeń i Kontaktu z Klientem

71 797 48 35